ABOUT

 
 

Company Profile

บริษัท โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด หรือ โปรเอ็น อินเทอร์เน็ต (PROEN Internet ) ก่อตั้งเมื่อปี 2540 โดยเริ่มต้นธุรกิจ เพื่อประกอบกิจการด้าน อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ เต็มรูปแบบรายแรก ๆ ในประเทศไทย

โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก ซึ่งเป็นอาคารที่ตั้งของระบบ International Internet Gateway (IIG) และ National Internet Exchange (NIX) ของประเทศไทย โดยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศ (National Internet Gateway) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต โดยเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) แบบครบวงจร จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อีกด้วย

 

ปัจจุบัน โปรเอ็น อินเทอร์เน็ต ได้ก้าวขึ้นมาเป็น ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการที่ปรึกษา และพัฒนาระบบเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ให้บริการลูกค้าในกลุ่มราชการ และ องค์กรธุรกิจ ตั้งแต่ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ ด้วยขอบเขตการบริการครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา การพัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ แอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ ด้วยวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นที่จะช่วยให้ลูกค้าได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้เพื่อความสำเร็จขององค์กร เพื่อการเติบโตที่ยังยืน

ISO-27001-1

โปรเอ็น อินเทอร์เน็ตให้ความสำคัญอย่างสูงในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยองค์กรได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 - Information Security Management System (ISMS) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่บริษัทชั้นนำให้ความสำคัญ โดยโปรเอ็น อินเทอร์เน็ตมุ่งเน้นการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในระบบ ด้วยการนำเอามาตรฐานดังกล่าวมาเป็นแนวทางดำเนินงานของการให้บริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) เพื่อให้ได้บริการที่ได้มาตรฐานแก่ลูกค้าและตรงตามมาตรฐาน ISO 27001