Day: November 7, 2017

SD-WAN LISM: Next Generation VPN for Future Branch Network

กว่า 10ปี ที่ผ่านมา VPN มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ในหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็น Site to Site, Remote Access, IPSec, SSL, PPTP และ L2TP ด้วยคุณสมบัติ ที่ใช้แค่อินเทอร์เน็ตก็สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้แล้วส่งผลให้ VPN ความจำเป็นที่จะต้องใช้ MPLS/Leased Line ของบางองค์กรลดลง อย่างไรก็ตามก็มีบางองค์กร ที่จำเป็นต้องใช้ VPN เพื่อเป็นเส้นทางสำรองของ MPLS และในยุคเฟื่องฟูของโลกไอพี ส่งผลให้จำนวนแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานภายในองค์กรมีมากขึ้นกว่าเดิม เช่น การโทรศัพท์ผ่านไอพี การประชุมผ่านทางไกล รวมไปถึงการใช้งาน ERP ทำให้องค์กรหลายแห่งที่เคยใช้ VPN แล้วต้องเปลี่ยนไปใช้ MPLS เพื่อต้องการความเสถียร แต่ก็ต้องแลกมาด้วยความเร็วที่ลดลง และราคาที่สูงขึ้นกว่าเดิมมากเมื่อเทียบกับการทำ VPNอีกหนึ่งปัญหาของการทำ VPN ในยุคที่ ISP มีการใช้ CGNAT (Carrier Grade Network Translation) ส่งผลให้อุปกรณ์ได้ Private […]

Read more