Skip to content

January 2020

Simple check list for Improve Video Conference Quality

  • by

องค์กรหลายแห่งในปัจจุบันเลือกใช้ระบบ Video Conference ในการเป็นตัวช่วยการประชุมให้สามารถประชุมอย่างพร้อมเพรียงร่วมได้ในทุกสถานที่ จึงเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ตอบโจทย์องค์กรซึ่งมีสาขาแยกหลายแห่ง นอกจากข้อดีในการใช้งานเพื่อประชุมทางไกลแล้ว ระบบ Video Conference รุ่นใหม่ยังสามารถส่งคอนเทนท์ต่างๆเพื่อประกอบการประชุมได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือรูปภาพได้อีกด้วยนอกจากใช้ในการประชุมแล้วยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน สถานศึกษา สำหรับการเรียนรู้ผ่านทางไกล กับครูหรือผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ห่างไกล และยังสามารถสร้างโอกาสการเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม หรือการนำไปประยุกต์กับระบบการรักษาผ่านทางไกล หรือ Tele Medical ที่เชื่อมต่อกันภายในโครงข่ายสถานรักษาพยาบาล ให้สามารถเข้าถึงการให้คำปรึกษา การรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ตลอดเวลา Network Quality ของระบบเครือข่ายเป็นตัวแปรสำคัญที่จะส่งผลให้คุณภาพการใช้งาน Video… Read More »Simple check list for Improve Video Conference Quality