Skip to content

June 2020

VMware SD-WAN Integration: Check Point CloudGuard Connect Overview

  • by

ในปี 2020 ประเทศไทยเริ่มมีการนำ SD-WAN มาใช้อย่างแพร่หลาย และเริ่มมีความรู้ความเข้าใจ ความแตกต่างระหว่างมี Additional Feature = SD-WAN และ Pure SD-WAN แล้ว ซึ่งสิ่งที่ Pure SD-WAN จะมุ่งเน้นไปที่การทำ WAN Automation ที่ช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่ IT Administrator ในการบริหารจัดการ… Read More »VMware SD-WAN Integration: Check Point CloudGuard Connect Overview