Skip to content

May 2017

SD-WAN LISM: Beyond the Oversea offices

  • by

ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาธุรกิจไทยมีการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ด้วยหลากหลายปัจจัยที่ธุรกิจไทยไปลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลจากเป้าหมายเพื่อต้องการเข้าถึงตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย เช่น จีน อินเดีย เวียดนาม เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา หรือในบางธุรกิจของคนไทย มีการลงทุนไกลถึงทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง และทวีปแอฟริกาการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน ซึ่งการสื่อสารนั้นแปรผันตรงต่อรายได้ของบริษัทและความพึงพอใจเช่น ระบบการขาย ระบบบริหารสมาชิก รวมไปถึงระบบการเงินและการบัญชี  เทคโนโลยีในปัจจุบันสำนักงานสามารถเชื่อมต่อมายังส่วนกลางได้หลากหลายเทคโนโลยีเช่น Virtual Private Network (VPN) หรือการใช้ International Private… Read More »SD-WAN LISM: Beyond the Oversea offices

SD-WAN LISM: The Flexible network of choice with Hybrid WAN

  • by

แนวทางการออกแบบ Hybrid WAN เกิดขึ้นได้อย่างไร? เมื่อมีการนำ Public Cloud มาใช้ในองค์กร จำเป็นต้องใช้ bandwidth  จำนวนมาก ซึ่งทำให้ bandwidth  ไม่พอต่อการใช้งานด้านอื่นๆ (Low MPLS bandwidth) ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานลดลงอย่างเห็นได้ชัด เช่น ระยะเวลาการทำงานที่ต้องใช้เวลามากขึ้น หรือการบริการลูกค้ายังไม่รวดเร็วเท่าที่ควรUptime มีผลโดยตรงต่อธุรกิจ จำเป็นต้องมีการทำ Full Redundant… Read More »SD-WAN LISM: The Flexible network of choice with Hybrid WAN