Skip to content

mujarin madaree

Cybersecurity Mesh มีประโยชน์ต่อองค์กรในยุคปัจจุบันอย่างไร?

การบริหารจัดการโครงข่าย Network อย่างเต็มรูปแบบในส่วนของ IT Infrastructure ยังคงเป็นที่นิยมจนถึงทุกวันนี้ เราจะเห็นได้ว่าองค์กรใหญ่ๆ อย่างธนาคารนั้น ยังไม่สามารถย้ายโครงข่ายต่างๆ ที่อยู่บน On-premise หรือที่เราเรียกกันว่าบน Data Center ไปยัง Technology ใหม่ๆ ได้ ซึ่งถ้าเราพูดถึง Technology ใหม่ล่ะก็ จะหมายถึงพวก Cloud และ Modern… Read More »Cybersecurity Mesh มีประโยชน์ต่อองค์กรในยุคปัจจุบันอย่างไร?